jù quán
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.complete in all varieties

  • zhè jiā cān guǎn de shí wù zǒng shì sè xiāng wèi jù quán

   餐馆食物总是俱全

   The restaurant likes to present food with style.

  • gè zhǒng yán sè de zhēn zhī tào shān jù quán

   各种颜色针织套衫俱全

   The jumper comes in assorted colours.