kā chā
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • onomatopoeia(cracking/snapping sound) crack

  • kā chā yī shēng shù zhī duàn le

   咔嚓树枝

   There was a creaking sound and the branch snapped.

  • tā tīng dào kā chā yī shēng zhī dào lóng mén yǐ jīng guān shang

   听到咔嚓知道已经

   He heard a crack and knew that the cage door had been closed.

Chinese words with pinyin ka cha