kǎi jiǎ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.(a suit of) armour

    • jié zuò wǔ qì hé kǎi jiǎ yīng dāng xī shǎo ér qiě áng guì

      杰作武器铠甲应当稀少而且昂贵

      Masterwork weapons and armour should be rare and expensive.