kǎn jià
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.bargain down; beat down prices

  • tā hěn huì kǎn jià

   砍价

   She drives a hard bargain.

  • bié wèi zhè xiē xiǎo dōng xi pīn mìng kǎn jià

   这些东西拼命砍价

   Don't drive a hard bargain over such a little thing.

  • rú guǒ nǐ xiǎng zū de huà wǒ kě yǐ bāng nǐ kǎn jià

   如果可以砍价

   I can help you do the bargaining if you want to rent it.