kǎn tǔ màn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Uygur mattock; a kind of iron mattock used by the Uygur people as an implement for hoeing and digging

    • dì yī cì qīn yǎn jiàn dào kǎn tǔ màn wǒ jué de zhè zhǒng nóng jù hé hàn zú de gǎo chà bù tài duō

      亲眼坎土曼觉得农具汉族

      The first time I saw a mattock of the Uygur nationality, I thought it quite similar to a pickaxe of the Han nationality.