kāng kāng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • have a look

    • kāng kāng shuí shì zhōng guó tài kōng lǚ xíng dì yī rén ne

      康康中国太空旅行

      Look, who is the first Chinese to travel into space?