kě yì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.satisfactory; gratifying; satisfying; up to one's standard

  • zhè fáng zi nǐ zhù de hái kě yì ma

   房子可意

   Are you happy with your apartment?

  • zhè fèn gōng zuò zuò de hái kě yì

   工作可意

   The work is done satisfactorily.

  • tā zuì hòu zhǎo le gè kě yì de nǚ péng you

   最后可意女朋友

   He finally got a girlfriend after his own heart.

  • tā jīn tiān shì shì kě yì

   今天事事可意

   Everything goes smoothly with him today.