kěn ní yà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Kenya

  • xiàng kěn ní yà zhè yàng de xiǎo xíng jīng jì tǐ kě néng yào zài quán qiú jīng jì shuāi tuì zhōng zhēng zhá qiú shēng

   肯尼亚这样小型经济体可能全球经济衰退挣扎求生

   Small economies like Kenya might struggle to survive in a global recession.

  • kěn ní yà guó jiā bó wù guǎn

   肯尼亚国家博物馆

   National Museums of Kenya