kǒu gān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.dry

  • zài zhè zhǒng dà rè tiān wǒ zǒng gǎn dào kǒu gān

   大热天感到口干

   I always feel dry in this hot weather.

  • wǒ men chàng de kǒu gān

   我们口干

   We are dry with singing.

  • kǒu gān shé zào

   口干

   felt as dry as a bone

  • tā xǐng lai shí gǎn dào jí dù kǒu gān

   感到极度口干

   He woke up with a raging thirsty.

Chinese words with pinyin kou gan