kū nào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.cry and scream

  • wèi shí tōng cháng kě ràng zhèng zài kū nào de yīng ér lì jí dé dào mǎn zú

   喂食通常正在哭闹婴儿立即得到满足

   A feed will usually provide instant gratification to a crying baby.

  • wǒ xiǎo shí hou hěn nán hōng lǎo shì kū nào

   时候老是哭闹

   I was a difficult child, always crying.

Chinese words with pinyin ku nao