kǔ xiào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.make a bitter smile; make a sickly/forced smile

  • xiàng mǒu rén kǔ xiào yī xià

   某人苦笑一下

   smile wryly at somebody

  • yī mǒ huǐ hèn de kǔ xiào

   悔恨苦笑

   a rueful smile

  • zhè ge bó jué fā chū yī shēng kǔ xiào

   这个伯爵发出苦笑

   A bitter laugh came from the count.