kuài qián
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.yuan

  • tā gěi le wǒ wǔ kuài qián

   块钱

   He gave me five yuan.

  • còu ge zhěng shù jiù sì shí kuài qián ba

   整数四十块钱

   Make it a round figure, forty yuan.

  • wǒ zhǐ shèng xia zuì hòu liǎng kuài qián le

   剩下最后块钱

   I'm down to my last two yuan.