kùn rǎo
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.beset; perplex; puzzle; plague

  • wǒ wéi chén zhòng de fù dān suǒ kùn rǎo

   沉重负担困扰

   I am plagued by heavy burdens.

  • tā men wéi néng yuán duǎn quē suǒ kùn rǎo

   他们能源短缺困扰

   They are nagged by the shortage of energy.

  • zhè ge guó jiā bèi yán zhòng de jīng jì wèn tí suǒ kùn rǎo

   这个国家严重经济问题困扰

   The country is beset by severe economic problems.