lào zāi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.damage or crop failure caused by waterlogging

    • zhè xiē cuò shī dōu shì wèi le yù fáng bào yǔ huò shān hóng zào chéng de lào zāi

      这些措施为了预防暴雨山洪造成涝灾

      All these measures were calculated to prevent water-logging by rainstorm or mountain torrents.