lè yǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.phrase; word group

    • běn wén zhǐ chū hàn yǔ de cí huì dān wèi bāo kuò zì cí lè yǔ shú yǔ děng

      本文指出汉语词汇单位包括仂语熟语

      This paper classifies lexical units into characters, words, phrases and sayings.

Chinese words with pinyin le yu