lēi sǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.strangle

  • bǎng jià de rén yòng yī gēn shéng zi bǎ zhè hái zi lēi sǐ le

   绑架绳子孩子勒死

   The kidnapper strangled the child with a piece of string.

  • wǒ jiù yòng tā zì jǐ de hàn shān bǎ tā lēi sǐ

   自己汗衫勒死

   I'm gonna strangle him with his own wifebeater.

  • tā qǐ tú lēi sǐ yī míng biān fáng jǐng chá bìng tōu zǒu tā de qiāng

   企图勒死边防警察偷走

   He tried to strangle a border policeman and steal hisgun