lèng gàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.infmldo things rashly

  • yào zūn shǒu guī chéng bù néng lèng gàn

   遵守规程愣干

   You've got to observe the regulations. You can't do things any way you like.

  • suī rán wǒ quàn zǔ tā tā réng shì lèng gàn

   虽然劝阻愣干

   She persisted in going her own way, although I asked her not to.