lī li lā lā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.infmlsporadic; scattered; at irregular intervals

  • yǔ xià de hěn dà kè rén lī li lā lā de zhí dào zhōng wǔ hái méi dào qí

   客人哩哩啦啦直到中午到齐

   It rained heavily. The guests came in dribs and drabs.

  • qì chē yóu xiāng lòu le lī li lā lā de sǎ le yī lù

   汽车油箱哩哩啦啦

   The petrol tank got a leak and the oil dripped all along the road.

  • yǔ lī li lā lā xià le yī tiān

   哩哩啦啦

   It rained on and off all day.