lí hēi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.fml(of complexion) dark; black

  • yī gè miàn sè lí hēi de shào nián dǎ kāi shū běn

   面色黧黑少年打开书本

   A swarthy boy opened a book.

Word usage

 • Note
  "黧黑" cannot be written as "黎黑".