lì shǐ xìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.historic; of historic significance

  • qǔ dé lì shǐ xìng shèng lì

   取得历史性胜利

   have a historic victory

  • lì shǐ xìng de xuǎn zé

   历史性选择

   historically choice

  • lì shǐ xìng zhuǎn zhé diǎn

   历史性转折点

   a historic turning point

  • lì shǐ xìng jiàn zhù

   历史性建筑

   historic buildings