liè wéi
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.rank as

  • bèi liè wéi pín kùn rén kǒu

   列为贫困人口

   be classed as poor

  • yīng yǔ bèi liè wéi zhōng guó de dì èr xué xí yǔ yán

   英语列为中国第二学习语言

   English is listed as the second language of study in China.

Chinese words with pinyin lie wei