lín guó
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.neighboring country

  • zhè shì duō nián lái gāi guó yǔ lín guó dì yī cì hé píng gòng chǔ

   多年邻国和平共处

   The country is at peace with its neighbours for the first time in years.

  • tā yǐ yī wèi lín guó wáng zǐ de shēn fèn qù tí qīn bìng bǎ shén yī sòng gěi le tā

   邻国王子身份提亲

   He proposed marriage as a prince of a neighboring country, and gave the sacred clothes to her.