lín shè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.neighbor; neighbouring house; (next-door/close) neighbour

  • jīn tiān jiù huā diǎn shí jiān qù tàn wàng yī wèi lín shè ba

   今天时间探望邻舍

   How about taking a little time today to visit a neighbor?

Word usage

 • Note
  "舍" cannot be pronounced as "shě" in "邻舍".