lìn sè guǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.penny-pincher; miser; niggard

  • tā hěn kuài fā xiàn tā jià le gè lìn sè guǐ

   发现吝啬鬼

   Soon she discovered she had married a miser.

  • nà lìn sè guǐ duì nà qióng rén de xù shù wú dòng yú zhōng

   吝啬鬼穷人叙述无动于衷

   The miser was untouched by the poor man's story.