líng lóng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.exquisite; ingeniously and delicately made

  • líng lóng de shuāng shǒu

   玲珑双手

   exquisite hands

  • jiāo xiǎo líng lóng de shēn cái

   娇小玲珑身材

   neat figure

  • líng lóng tī tòu

   玲珑剔透

   exquisite and dazzlingly brilliant

 • 2

  adj.(of people) nimble and clever

  • bā miàn líng lóng de nǚ ren

   玲珑女人

   diplomatic woman