líng luó
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.different kinds of silk

    • shàng hǎo de líng luó chóu duàn

      上好绫罗绸缎

      fine silk and satins

Chinese words with pinyin ling luo