líng shēng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.the tinkle of bells; ring

  • zhè líng shēng zhèn ěr

   铃声震耳

   The sound of the bell shakes the ears.

  • tiáo zhěng líng shēng yīn liàng bù nán

   调整铃声音量

   It's easy to adjust the ringer volume.

  • qǐng bǎ nǐ diàn huà de líng shēng tiáo dī yī diǎn

   电话铃声一点

   Turn down the ringer on your phone.