líng tīng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fmllisten (respectfully)

  • líng tīng zhǐ dǎo

   聆听指导

   listen to instructions

  • rén qún kāi shǐ jù lǒng lái líng tīng zǒng tǒng de yǎn jiǎng

   人群开始聚拢聆听总统演讲

   Crowds began to congregate to hear the president’s speech.