líng yòng qián
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.pocket/pin/spending money

  • wǒ yě zuò xiē jiā jiào zhuàn xiē líng yòng qián

   家教零用钱

   I also do some tutoring to earn some pocket money.

  • tā de fù mǔ měi xīng qī gěi tā měi yuán de líng yòng qián

   父母星期50美元零用钱

   Her parents gave her an allowance of 50 dollars a week.