líng yuán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.tombs surrounded by a park

    • qǐng gào su wǒ men dàng nián de líng yuán shì shén me yàng zi

      告诉我们当年陵园什么样子

      Please tell us what the mausoleum looked like originally.