líng

Initial:lVideo guide
Final(T3):íngVideo guide
Radical:
Strokes:
1
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • num.(usually used in numbers)zero; nought

  • wǔ liù hào

   No. 506

  • jiào zōng zài èr líng líng líng nián sì yuè sān shí rì cè fēng tā wéi shèng rén

   教宗四月三十册封圣人

   The pope had canonized her on April 30, 2000.