lìng jí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • ringgit (Malaysian currency unit)

    • suǒ tǎo yì lìng jí gōng chéng fèi

      索讨10亿令吉工程费

      claim 1 billion ringgit for construction costs