lǚ yóu tuán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.tour group

    • gāi lǚ yóu tuán jiāng zài xiāng gǎng guò yuán xiāo jié

      旅游团香港元宵节

      The party will be in Hong Kong for the Lantern festival.