mǎ lì yà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Mary; Virgin Mary; mother of Jesus

    • shèng mǔ táng shì gòng fèng yē sū zhī mǔ mǎ lì yà de lǐ bài táng

      圣母堂供奉耶稣马利亚礼拜

      A Lady chapel is a chapeldedicated to Mary, the mother of Jesus.

Chinese words with pinyin ma lì ya