mái tai
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.dialdirty; filthy

  • zhè tiáo bèi zi shí zài tài mái tai le

   被子实在埋汰

   This quilt is too filthy.

  • kàn nǐ nà gǔ mái tai jìn bù zhǔn nǐ jìn wū

   埋汰

   Look, how dirty you are! You can't go inside.

  • zhè jiàn dà yī zhēn mái tai

   大衣埋汰

   This overcoat is really dirty.

 • 2

  v.dialinsult

  • mái tai rén

   埋汰

   insult somebody

  • bù yào zài mái tai tā le

   埋汰

   Don't make fun of him any more.