māo shǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • mouse; same as 老鼠 in Putonghua

    • zhè bù xiàng shì yī chǎng māo shǔ dà zhàn ér gèng xiàng wǔ cān shang shì qiáng líng ruò de biǎo yǎn

      猫鼠大战午餐恃强凌弱表演

      This was less like a game of cat and mouse, and more like a show of lunchtime bullying.