méi gui xíng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.rose

  • méi gui xíng de qiǎo kè lì táng yī

   玫瑰形巧克力糖衣

   a rosette of chocolate frosting

  • lán sè méi gui xíng shì wù

   蓝色玫瑰形饰物

   blue rosettes