méi làn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.mold; mildew and rot

  • méi làn shí wù

   霉烂食物

   mildewy and rotten food

  • gé lóu li zhú jiàn méi làn de jiù bào zhǐ

   阁楼逐渐霉烂报纸

   old papers mouldering away in the attic