měi huí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • all past events, occasions, etc.; all preceding events, occasions, etc.; at every turn

    • wǒ bù shì měi huí dōu néng zuò chū zhèng què de jué dìng

      每回作出正确决定

      I haven't always made the right decisions.