měng dì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adv.suddenly

  • tā měng dì chě le tā jiě jie de tóu fa

   猛地姐姐头发

   She gave her sister's hair a sharp tug.

  • tā měng dì dǎ kāi le mén

   猛地打开

   He flung open the door.