mó huàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • adj.magical

    • tā jìng jìng de tǎng zhe bù xiǎng jié shù zhè mó huàn bān de shí kè

      静静结束魔幻时刻

      He lay still, not wanting to break the magical spell.