mò ěr běn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Melbourne

    • tā xiàn zài zài mò ěr běn jīng yíng zì jǐ de měi fà shā lóng

      现在墨尔本经营自己美发沙龙

      She now runs her own hairdressing salon in Melbourne.