móu hài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.plot to murder; plot a frame-up against

  • xìn yǎng shǐ qióng rén bù zhì yú qù móu hài fù rén

   信仰使穷人至于谋害富人

   Religion is what keeps the poor from murdering the rich.

  • tā men gòng tóng móu hài le tā de zhàng fu

   他们共同谋害丈夫

   They plot the death of her husband.