mǒu mǒu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • pron.someone

  • mǒu mǒu xué shēng

   某某学生

   a uncertain student

  • jīng fú wù yuán luó mǒu mǒu quàn jiě tā lí kāi le xiū xi shì

   服务员某某劝解离开休息室

   After the waiter Luo's persuasion, she left the lounge.