ná bu zhǔn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.be uncertain

  • wǒ ná bu zhǔn yīng gāi rú hé huí dá zhè ge wèn tí

   拿不准应该如何回答这个问题

   I was unsure how to reply to this question.

  • wǒ ná bu zhǔn gāi bù gāi bǎ zhè shì gào su nǐ

   拿不准告诉

   I'm not sure whether I should tell you this.