nèi kù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.briefs; knickers; panties; undergarment

  • nán shì nèi kù

   男式内裤

   men's underpants

  • yī tiáo nèi kù

   内裤

   a pair of briefs

  • dì bǎn shang yǒu yī gè xiōng zhào hé yī tiáo duǎn nèi kù

   地板胸罩内裤

   A bra and a pair of briefs lay on the floor.