nǐ fāng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.your side

  • zūn zhào nǐ fāng yāo qiú

   遵照你方要求

   at your request

  • rú guǒ jiāo huò yào yán qī wǒ fāng jiāng mǎ shàng tōng zhī nǐ fāng

   如果交货延期马上通知你方

   If delivery is delayed, we will inform you immediately.