nǐ zhēng wǒ duó
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • (stubbornly) vie with each other

    • jǐn guǎn zài dì lǐ shang bǐ cǐ yī cún liǎng shěng què cháng qī wèi huò qǔ zhèng zhì zhī pèi quán nǐ zhēng wǒ duó

      尽管地理彼此依存长期获取政治支配权你争我夺

      Although geographically linked, the two provinces have long fought for political ascendancy.