nìng kě yě bù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • prefer...to...

    • yǒu xiē rén nìng kě áo yè yě bù zǎo shuì

      有些宁可熬夜R也不早睡

      Some people prefer staying up to going to bed early.