nòng cuò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.make a mistake; misunderstand; be wrong; commit an error

  • nǐ yīng gāi shì nòng cuò le

   应该弄错

   You should have got it wrong.

  • yī dìng shì nòng cuò le zhè xiē shū bù dōu shì wǒ dìng de

   一定弄错这些

   There must have been some misunderstanding. I didn’t order all these books.

  • tiě bǎn niú pái kǒng pà nǐ nòng cuò le

   铁板牛排恐怕弄错

   The grilled beefsteak? I'm afraid you are mistaken.